چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨

·  آدرس: لرستان - شهرستان نورآباد -خیابان شهید مدرس -نبش خیابان شهرداری

·  شماره های تماس : ۰۶۶۳۲۷۲۱۷۲۵-۰۶۶۳۲۷۲۱۷۳۵-۰۶۶۳۲۷۳۲۳۹۹

·  ایمیل : info@du.lu.ac.ir