دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠

·  آدرس: لرستان - شهرستان نورآباد - جنب فرمانداری شهرستان دلفان- ساختمان دانشگاه علمی و کاربردی شهرستان

·  شماره های تماس : ۰۶۶۳۲۷۲۱۷۲۵-۰۶۶۳۲۷۲۱۷۳۵-۰۶۶۳۲۷۳۲۳۹۹

·  ایمیل : info@du.lu.ac.ir