دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠

مرکز آموزش عالی نورآباد وابسته به دانشگاه لرستان در مورخه 9/07/1390 با مصوبه شورای گسترش آموزش عالی در شهرستان نورآباد به صورت تک جنسیتی( ویژه پسران) در رشته های مهندسی کشاورزی- علوم دامی و حسابداری فعالیت خود را آغاز نمود. با پیگیرهای رئیس وقت مرکز و ریاست محترم دانشگاه لرستان و معاونت محترم آموزشی دانشگاه لرستان در مورخ3/1/1393 با مصوبه شورای گسترش آموزش عالی رشته های روانشناسی و مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی به رشته های مرکز اضافه شد. در حال حاضر مرکز آموزش عالی نورآباد با حدود 350 نفر دانشجو در رشته های نامبرده فعالیت خود را ادامه می دهد.