دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠

 

دکتر سید محمود میرزایی الحسینی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

ریاست مرکز آموزش عالی نورآباد وابسته به دانشگاه لرستان از تاریخ 1399/06/29


https://lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=26&pageid=938&mid=364