دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠

 

آقای رحمان محمدی

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

کارپرداز مرکز آموزش عالی نورآباد

 

شرح وظایف

 

1-    تدارك و خرید روزمره ستاد و واحدهاي تابعه دانشگاه.

2-    درخواست وارده توسط تدارکات تحویل انبار نسبت به درخواست خرید.

3-    تهیه بلیط اعم از هواپیما ، اتوبوس جهت انجام ماموریتهاي اداري اخذ درخواستها از انبار توسط تدارکات.

4-     تقسیم مابین مامورین خرید تاسیسات و اداري و اموالی به صورت جداگانه.

5-    اخذ استعلام قیمت توسط مامور خرید جهت معاملات متوسط دانشگاه.

6-    شرکت در بازگشایی استعلام ماخوذه نسبت به اعلام برنده با توجه به صرفه و صلاح دانشگاه پس از اعلام قیمت کارپرداز نسبت به خرید اقلام درخواستی اقدام سپس تحویل انبار می گردد.

7-    تنظیم اسناد مربوطه و تحویل آن به امور مالی.

8-    مامور خرید نسبت به واخواهی اسناد رسیدگی شده اقدام و مجدد به امورمالی تحویل نماید.