2

آقای فرهاد اکبری

مدیر اداره خدمات آموزشی مرکز نورآباد شماره تماس ۰۶۶-۳۲۷۳۲۳۹۹ شماره تماس داخلی ۲۳۰۴

شرح وظایف مدیر اداره خدمات آموزشی:

 • کاربر نظام وظیفه دانشگاه و صدور معافیت تحصیلی

کارشناس پژوهش مرکز

کارشناس گروه رشته حسابداری

کارشناس گروه رشته مدیریت بازرگانی

کارشناس گروه رشته روانشناسی

مدیرگروه رشته مدیریت بازرگانی

مدیرگروه رشته حسابداری

 • مسول ثبت نام وپذیرش دانشجویان جدید الورود
 • ارائه کد کاربری اساتید و دانشجویان
 • بررسی و پیگیری مشکلات آموزشی دانشجویان
 • امور مربوط به میهمانی و انتقالی دانشجویان
 • امور مربوط به مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی
 • امور مربوط به دانشجویان انصرافی و اخراجی
 • امور مربوط به تاییدیه تحصیلی
 • امور مربوط به کارت شرکت در آزمون و کارنامه محرمانه دانشجویان
 • ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • تطبیق واحد و معادلسازی دروس دانشجویان
 • ارائه دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال از طریق سیستم گلستان
 • برنامه ربزی دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال
 • برگزاری و انجام امور مربوط به امتحانات در پایان هر نیمسال
 • بررسی تقاضای دانشجویان، و در صورت امکان ارجاع به کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی دانشگاه لرستان
 • برگزاری اردوهای علمی در هر نیمسال
 • معرفی دانشجویان به سایر دانشگاه‌ها در ترم تابستانه
 • مسول امور فارغ التحصیلان وارسال پرونده دانشجویان به دانشگاه لرستان