1

دکتر سیاوش رستمیان سبزه خانی

کارشناس امورفرهنگی واجتماعی مرکز آموزش عالی دلفان رشته تحصیلی دکترای زبان وادبیات فارسی شماره تماس ۰۶۶-۳۲۷۳۲۳۹۹ شماره تماس داخلی ۲۳۰۰

شرح وظایف مدیریت امورفرهنگی ، اجتماعی

 1. برنامه ریزی و حمایت از طرح های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی مرکز
 2. برنامه ریزی و حمایت از طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی و هنری
 3. راهبری ، مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی ، هنری، قرآنی ، دینی ، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف مرکز
 4. گسترش فضای اخلاقی، معنوی ، و تربیتی در مرکز
 5. برنامه ریزی ، سازمان دهی و زمینه سازی اجرای فعالیت های قرآنی –دینی
 6. نظارت و ارزیابی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی .
 7. ایجاد هماهنگی ، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی در مرکز.
 8. تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.
 9. تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور.
 10. تهیه برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن و همچنین شرکت در فعالیت های هنری ، اردوها و جشنواره ها .
 11. انتشار و ترویج ارزش های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری
 12. جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری ، اجتماعی ، سیاسی ، و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیو های مربوط.
 13. برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی ، فرهنگی ، زیارتی و هنری برای دانشجویان .
 14. برگزاری مسابقات داخل مرکز و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
 15. برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری واحد های ذی ربط مرکز
 16. زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان مرکز.
 17. تهیه گزارش مستمر از فعالیت ها انجام گرفته .
 18. برقراری ارتباط با واحد های مختلف مرکز به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز.