4

آقای مرتضی مستی

کارشناس امور دانشجویی مرکز آموزش عالی نورآباد رشته تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شماره تماس ۰۶۶-۳۲۷۲۱۷۲۵ شماره تماس داخلی ۲۳۰۱

شرح وظایف امور دانشجویی

 • اخذ و رسيدگي به پيشنهادها و مشكلات دانشجويان در حيطه مسائل امور دانشجويي و ارجاع آن به مقامات ذيصلاح جهت حل و فصل و در صورت لزوم تشكيل جلسه گفت و شنود رييس دانشگاه با دانشجويان.
 • هماهنگي با اداره رفاه كاركنان جهت ارائه خدمات مشترك دانشجويي و كارمندي از قبيل شركت تعاوني مصرف و ... .
 • تهيه، تأمين، نظارت و كنترل بر کلیه مسائل رفاهي دانشجويان.
 • برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي خوابگاه ها و دانشكده ها.
 • پيش بيني بودجه مورد نياز واحدهاي مديريت دانشجويي.
 • پيگيري در جذب سرمايه هاي يارانه اي دانشجويان از طريق معاونت و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 • سرپرستي و هماهنگي امور رستوران ها و نظارت بر بوفه دانشگاه و خوابگاه ها از حيث بهداشتي بودن مواد خوراكي و پخت آن وهم چنين نظارت بر بهداشتي بودن محيط كار و آشپزخانه ها.
 • ارائه برنامه غذايي دانشگاه و تأمين وسايل و مواد اوليه جهت پخت غذا.
 • برآورد هزينه هاي مورد نياز مواد غذايي و تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس وارائه آن به واحدهاي ذيربط.
 • انجام امور مربوط به بوفه دانشجويان و خريد مواد غذايي و تنظيم اسناد مربوطه و نگهداري دخل و خرج اداره تغذيه.
 • پخت مواد غذايي سالم براساس برنامه غذايي و ارسال آن در سطح خوابگاه ها و توزيع آن در سلف دانشجويي.
 • پيگيري در اخذ منابع و معيارهاي مالي به منظور تأمين وام مناسب براي دانشجويان.
 • انجام امور مربوط به بيمه درماني و حوادث دانشجويان.
 • انجام امور مربوط به تسويه حساب دانشجويان هنگام فراغت از تحصيل.
 • ايجاد سيستم نگهباني دقيق جهت برقراري نظم در خوابگاه ها و ساير وسايل ايمني و امنيتي با همكاري حراست دانشگاه.
 • نظارت بر سرويس اياب و ذهاب خوابگاه ها.
 • نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه ها.
 • بررسي و برآورد خدمات تأسيساتي و تعميراتي خوابگاه ها و ارائه آن به واحدهاي مربوطه.
 • تهيه و ضبط مدارك مربوط به سكونت دانشجويان.
 • تهيه گزارش هاي لازم در مورد هزينه سكونت دانشجويان و انعكاس به موقع آن به صندوق رفاه دانشجويان كشور.
 • تأمين فضاهاي خوابگاهي غيردولتي جهت اسكان دانشجويان جديدالورود و تجهيز آنها به ملزومات خوابگاهي.
 • تهيه و تأمين رايانه هاي خوابگاه ها و سرويس و نگهداري آن.
 • ارتباط با مؤسسات و صندوق هاي قرض الحسنه براي تأمين وام دانشجويان.
 • انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه.