معرفی مرکز آموزش عالی نور آباد

معرفی مرکزآموزش عالی نورآباد

مرکز آموزش عالی نورآباد وابسته به دانشگاه لرستان در تاریخ ۰۹/ ۰۷/ ۱۳۹۰ با مصوبه شورای گسترش آموزش عالی به صورت تک جنسیتی (ویژه پسران) راه اندازی گردید . این مرکز هم اکنون در سه رشته روانشناسی، مدیریت دولتی و حسابداری در مقطع کارشناسی فعالیت می نماید و در حدود 220 دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل می باشند.